Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies klikając przycisk Ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z Polityką Cookies oraz Polityką Prywatności.
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

 

Zapoznaj się z POLITYKĄ PRYWATNOŚCI I PLIKÓW COOKIES.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2024 roku

Ocena 0/5

OGŁOSZENIE

BURMISTRZA WYŚMIERZYC

Na podstawie art 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j Dz. U. z 2023 r, poz. 571) oraz Uchwały Rady Miejskiej 
w Wyśmierzycach NR LXXV/328/23 z dnia 14 listopada 2023 r. w sprawie uchwalenia „Rocznego programu współpracy Gminy Wyśmierzyce z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami 
o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2024”.   

 

Burmistrz Wyśmierzyc ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2024 roku

 

1. Rodzaj zadania:

Konkurs obejmuje działania w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu.

2. O udzielenie dotacji mogą ubiegać się:

organizacje pozarządowe i inne podmioty wymienione   w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  – prowadzące działalność pożytku publicznego, dla których zadania te są zadaniami statutowymi.

3. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania:

Na realizację w/w zadań w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2024 r. przeznacza się kwotę 25 000.00 zł. słownie : dwadzieścia pięć tysięcy 00/100 zł.

4. Zasady przyznania dotacji:

1. Powierzenie zadania publicznego i udzielenie dotacji następuje zgodnie z przepisami art. 16 ustawy 
z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz.U z 2023 r. poz. 571) po podpisaniu stosownej umowy z wyłonionym oferentem.

2. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji/przyznanie dotacji we wnioskowanej wysokości.

5. Oferta powinna zawierać:

Oferty należy składać na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do Rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. (Dz.U z 2018 r. poz. 2057 ze zm.), w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań pod rygorem odrzucenia, w formie pisemnej.

 

 

Do oferty należy dołączyć:

- aktualny odpis z KRS

- aktualny statut stowarzyszenia

- sprawozdanie z działalności z 2023 roku

Oferta nie spełniająca wyżej wymienionych wymagań formalnych nie podlega rozpatrzeniu.

6. Termin, warunki i miejsce realizacji zadania:

a) termin realizacji zadania - od dnia podpisania umowy do dnia 31 grudnia 2024 r.,

b) warunki realizacji zadania zostaną określone umową, zgodnie ze wzorem określonym 
w Rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu Do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz.U z 2018 r. poz. 2057 ze zm.)

c) zadanie wykonane będzie na rzecz mieszkańców gminy Wyśmierzyce.

7. Termin i miejsce składania ofert: 

Ofertę w zapieczętowanej kopercie z pełną nazwą wnioskodawcy, adresem oraz tytułem zadania: “Konkurs na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2024 roku” należy złożyć w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wyśmierzycach ul. Adama Mickiewicza 75, w sekretariacie pokój 103, w terminie do dnia 4 marca 2024 r. do godz.10.00.

8. Tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert oraz termin dokonania wyboru oferty:

a) Oferty oceni Komisja Konkursowa powołana przez Burmistrza Wyśmierzyc;

b) Przy rozpatrzeniu ofert Komisja zgodnie z art. 15 ust.1 ustawy oceni:

- możliwość realizacji zadania publicznego przez oferenta;

- przedstawioną kalkulację kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania;

- proponowaną jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób przy udziale których realizowane będzie zadanie;

- planowany wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i pracę społeczną członków;

c)  rozstrzygnięcie konkursu nastąpi niezwłocznie.

d) wyniki konkursu zamieszczone zostaną w Biuletynie Informacji Publicznej, stronie internetowej 
i wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Wyśmierzycach.

9. Realizacja zadań publicznych tego samego rodzaju w roku 2023.

W 2023 roku  na realizację zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu przekazana została dotacja w wysokości 25 000,00 zł.

                                                                                     

Wyśmierzyce, 08.02.2024 r.

 

                                                                                                          Burmistrz Wyśmierzyc 

                                                                                                                Wojciech Sępioł

powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Dodaj komentarz

Spodobała Ci się informacja? Zostaw nam swoją opinię
- to dla Ciebie staramy się być najlepsi, a Twoje zdanie bardzo nam w tym pomoże!
Twoja ocena
Ocena (0/5)

Pozostałe
aktualności

DO GÓRY
Włącz powiadomienia WebPush
Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!
Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.