Logo Urzędu Miejskiego w Wyśmierzycach

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2024 roku

Ocena 0/5

OGŁOSZENIE

BURMISTRZA WYŚMIERZYC

Na podstawie art 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j Dz. U. z 2023 r, poz. 571) oraz Uchwały Rady Miejskiej 
w Wyśmierzycach NR LXXV/328/23 z dnia 14 listopada 2023 r. w sprawie uchwalenia „Rocznego programu współpracy Gminy Wyśmierzyce z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami 
o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2024”.   

 

Burmistrz Wyśmierzyc ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2024 roku

 

1. Rodzaj zadania:

Konkurs obejmuje działania w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu.

2. O udzielenie dotacji mogą ubiegać się:

organizacje pozarządowe i inne podmioty wymienione   w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  – prowadzące działalność pożytku publicznego, dla których zadania te są zadaniami statutowymi.

3. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania:

Na realizację w/w zadań w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2024 r. przeznacza się kwotę 25 000.00 zł. słownie : dwadzieścia pięć tysięcy 00/100 zł.

4. Zasady przyznania dotacji:

1. Powierzenie zadania publicznego i udzielenie dotacji następuje zgodnie z przepisami art. 16 ustawy 
z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz.U z 2023 r. poz. 571) po podpisaniu stosownej umowy z wyłonionym oferentem.

2. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji/przyznanie dotacji we wnioskowanej wysokości.

5. Oferta powinna zawierać:

Oferty należy składać na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do Rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. (Dz.U z 2018 r. poz. 2057 ze zm.), w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań pod rygorem odrzucenia, w formie pisemnej.

 

 

Do oferty należy dołączyć:

- aktualny odpis z KRS

- aktualny statut stowarzyszenia

- sprawozdanie z działalności z 2023 roku

Oferta nie spełniająca wyżej wymienionych wymagań formalnych nie podlega rozpatrzeniu.

6. Termin, warunki i miejsce realizacji zadania:

a) termin realizacji zadania - od dnia podpisania umowy do dnia 31 grudnia 2024 r.,

b) warunki realizacji zadania zostaną określone umową, zgodnie ze wzorem określonym 
w Rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu Do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz.U z 2018 r. poz. 2057 ze zm.)

c) zadanie wykonane będzie na rzecz mieszkańców gminy Wyśmierzyce.

7. Termin i miejsce składania ofert: 

Ofertę w zapieczętowanej kopercie z pełną nazwą wnioskodawcy, adresem oraz tytułem zadania: “Konkurs na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2024 roku” należy złożyć w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wyśmierzycach ul. Adama Mickiewicza 75, w sekretariacie pokój 103, w terminie do dnia 4 marca 2024 r. do godz.10.00.

8. Tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert oraz termin dokonania wyboru oferty:

a) Oferty oceni Komisja Konkursowa powołana przez Burmistrza Wyśmierzyc;

b) Przy rozpatrzeniu ofert Komisja zgodnie z art. 15 ust.1 ustawy oceni:

- możliwość realizacji zadania publicznego przez oferenta;

- przedstawioną kalkulację kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania;

- proponowaną jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób przy udziale których realizowane będzie zadanie;

- planowany wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i pracę społeczną członków;

c)  rozstrzygnięcie konkursu nastąpi niezwłocznie.

d) wyniki konkursu zamieszczone zostaną w Biuletynie Informacji Publicznej, stronie internetowej 
i wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Wyśmierzycach.

9. Realizacja zadań publicznych tego samego rodzaju w roku 2023.

W 2023 roku  na realizację zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu przekazana została dotacja w wysokości 25 000,00 zł.

                                                                                     

Wyśmierzyce, 08.02.2024 r.

 

                                                                                                          Burmistrz Wyśmierzyc 

                                                                                                                Wojciech Sępioł

powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Dodaj komentarz

Spodobała Ci się informacja? Zostaw nam swoją opinię
- to dla Ciebie staramy się być najlepsi, a Twoje zdanie bardzo nam w tym pomoże!
Twoja ocena
Ocena (0/5)

Pozostałe
aktualności