Logo Urzędu Miejskiego w Wyśmierzycach

Dodatek osłonowy 2024

Ocena 0/5

Od stycznia 2024 r. do 30 kwietnia 2024 r. można składać wnioski na dodatek osłonowy na rok 2024. Zgodnie z zaproponowanymi przepisami będzie on przysługiwał gospodarstwu domowemu, którego przeciętne miesięczne dochody (w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych) nie przekraczają 2100 zł w gospodarstwie jednoosobowym albo 1500 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym.
Ostateczny termin składania wniosków określony w ustawie to 30 kwietnia 2024 r. Wnioski złożone po 30 kwietnia 2024 r. pozostawia się bez rozpoznania.

Dodatek osłonowy w 2024 r. wynosi:
* 228,80 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego
* 343,20 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób
* 486,20 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób
* 657,80 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób
Podwyższony * dodatek osłonowy w 2024 r. wynosi:
* 286,00 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego
* 429,00 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób
* 607,75 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób
* 822,25 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób
*podwyższenie kwoty dodatku osłonowego jest uzależnione od źródła ogrzewania – wyższa kwota dodatku przysługuje w przypadku gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi, zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2022 r. poz. 438, 1561, 1576, 1967 i 2456).
W przypadku dodatku osłonowego obowiązywać będzie tzw. zasada złotówka za złotówkę. Oznacza to, że dodatek ten będzie przyznawany nawet po przekroczeniu kryterium dochodowego, a kwota dodatku będzie pomniejszana o kwotę tego przekroczenia. Minimalna kwota wypłacanych dodatków osłonowych będzie wynosić 20 zł.
Ustawa o dodatku osłonowym stanowi, że jedna osoba może wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowego. W przypadku gdy wniosek o wypłatę dodatku osłonowego dla gospodarstwa domowego wieloosobowego złożyła więcej niż jedna osoba, dodatek ten przyznawany jest wnioskodawcy, który złożył taki wniosek jako pierwszy.

Jak złożyć wniosek o dodatek osłonowy?
Wnioski będzie można składać:
– elektronicznie za pośrednictwem platformy ePUAP – od stycznia 2024 r. do 30 kwietnia 2024 r.;
– tradycyjnie (papierowo) – od stycznia 2024 r. do 30 kwietnia 2024 r. w siedzibie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wyśmierzycach ul. Adama Mickiewicza 75, 26-811 Wyśmierzyce (parter budynku Urzędu Miejskiego)
Przyznanie dodatku osłonowego nie wymaga wydania decyzji. Odmowa przyznania dodatku osłonowego, uchylenie lub zmiana prawa do tego dodatku oraz rozstrzygnięcie w sprawie nienależnie pobranego dodatku osłonowego wymagają wydania decyzji. Wnioskodawcy zostanie przesłana informacja o przyznaniu dodatku osłonowego na wskazany przez niego adres poczty elektronicznej – o ile wnioskodawca wskazał adres poczty elektronicznej we wniosku o wypłatę dodatku osłonowego. W przypadku gdy wnioskodawca nie wskaże adresu poczty elektronicznej we wniosku o wypłatę dodatku osłonowego będzie miał możliwość odebrania od tego organu informacji o przyznaniu dodatku osłonowego. Nieodebranie informacji o przyznaniu dodatku osłonowego nie wstrzymuje wypłaty tego dodatku.
Obowiązek składania deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków
Od 1 lipca 2021 r. właściciele lub zarządcy domów, bloków, obiektów usługowych zobowiązani będą złożyć deklarację dotyczącą tego, czym są one ogrzewane. Nie ma znaczenia czy jest to piec, pompa ciepła czy ogrzewanie z sieci. Należy zgłosić wszystkie budynki, nawet domki letniskowe czy działkowe altany.
Każdy budynek, który posiada źródło ciepła lub spalania paliw do 1 MW należy zgłosić wypełniając odpowiednią deklarację.
Deklarację można złożyć elektronicznie (żeby to zrobić musisz posiadać profil zaufany albo podpis elektroniczny) lub w formie papierowej – wypełniony dokument można wysłać listem albo złożyć osobiście w Urzędzie Miejskim w Wyśmierzycach, ul. Adama Mickiewicza 75, 26-811 Wyśmierzyce)
Deklaracja znajduje się na stronie:
https://zone.gunb.gov.pl/pl

 

powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Dodaj komentarz

Spodobała Ci się informacja? Zostaw nam swoją opinię
- to dla Ciebie staramy się być najlepsi, a Twoje zdanie bardzo nam w tym pomoże!
Twoja ocena
Ocena (0/5)

Pozostałe
aktualności