Logo Urzędu Miejskiego w Wyśmierzycach
Powróć do: Ochrona środowiska

Zbiorniki bezodpływowe

W związku z nałożeniem na gminy obowiązku prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych na nieczystości płynne (szamb) oraz ewidencji przydomowych oczyszczalni ścieków, zwracamy się do Mieszkańców naszej gminy z prośbą o jak najszybsze wypełnienie i dostarczenie do Urzędu zgłoszenia używanego przez Państwa zbiornika na nieczystości ciekłe.

Obowiązek ten wynika z art. 3 ust. 3 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 19 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (ustawa UCPG) (Dz. U. 2023r. poz. 1469).

Wpisy do ewidencji dokonywane są na podstawie zgłoszenia właściciela lub użytkownika nieruchomości, na której zlokalizowany jest zbiornik bezodpływowy lub przydomowa oczyszczalnia ścieków. W związku z powyższym, mieszkańcy Gminy Wyśmierzyce, których  nieruchomość nie została podłączona do istniejącej sieci kanalizacyjnej, zobligowani są wypełnić formularz zgłoszeniowy posiadanego zbiornika bezodpływowego lub przydomowej oczyszczalni ścieków i dostarczyć go do Urzędu Miejskiego w Wyśmierzycach.

Formularze zgłoszeniowe dostępne są w Urzędzie Miejskim w Wyśmierzycach oraz na stronie www.wysmierzyce.pl

Wypełnione formularze prosimy składać:

- w Urzędzie Miejskim w Wyśmierzycach;

- pocztą elektroniczną umwysmierzyce@wysmierzyce.pl - z zastrzeżeniem że ankieta winna być podpisana certyfikowanym podpisem elektronicznym;

- przez e-PUAP - z zastrzeżeniem że ankieta winna być podpisana certyfikowanym podpisem elektronicznym.

Jednocześnie przypominamy wszystkim mieszkańcom niepodłączonym do gminnej sieci kanalizacyjnej, że zgodnie z art. 6 ust 1 ustawy UCPG właściciele nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych są zobowiązani do udokumentowania - w formie zawartej umowy - korzystania z usług wykonywanych przez przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, poprzez okazanie takich umów i dowodów uiszczania opłat za przedmiotowe usługi.

W związku z powyższym informujemy, iż osoby które nie podpisały jeszcze umów na opróżnianie zbiorników bezodpływowych, powinny to uczynić niezwłocznie.

Na terenie gminy Wyśmierzyce firmami uprawnionymi do zawarcia umowy na opróżnianie zbiorników bezodpływowych oraz transport nieczystości ciekłych są podmioty wpisane do rejestru działalności regulowanej.

Przydomowe oczyszczalnie ścieków
Zgodnie z art. 152 ust. 1 i 3 ustawy Prawo Ochrony Środowiska, właściciel przydomowej oczyszczalni ścieków jest zobowiązany dokonać zgłoszenia przed rozpoczęciem jej eksploatacji. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie rodzajów instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia, zgłoszenia wymagają oczyszczalnie ścieków o przepustowości do 5m3 na dobę, wykorzystywane na potrzeby własne gospodarstwa domowego lub rolnego, w ramach zwykłego korzystania z wód. Ustawa Prawo wodne, art. 33 ust. 3 i 4 pkt 2 stanowi, że zwykłe korzystanie z wód służy zaspokojeniu potrzeb własnego gospodarstwa domowego lub rolnego, a właściciel gruntu może odprowadzić (bez konieczności uzyskania pozwolenia wodnoprawnego)  do 5m3 na dobę oczyszczonych ścieków do wód lub do ziemi, pochodzących z jego własnego gospodarstwa domowego lub rolnego, na grunt stanowiący jego własność.

Zgłoszenie, o którym mowa powyżej należy wypełnić (formularz do pobrania poniżej) i złożyć w Referacie Gospodarki Komunalnej, Budownictwa  i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Wyśmierzycach, na minimum 30 dni przed planowanym uruchomieniem oczyszczalni.

UWAGA ! 

Do użytkowania przydomowej oczyszczalni można przystąpić dopiero po 30 dniach od dnia złożenia zgłoszenia, chyba że Burmistrz Wyśmierzyc wniesie sprzeciw do jej eksploatacji (w drodze decyzji administracyjnej). Rozpoczęcie eksploatacji przed upływem 30 dni, brak zgłoszenia eksploatacji, użytkowanie niezgodne ze złożonym zgłoszeniem lub użytkowanie mimo wniesionego przez Burmistrza Wyśmierzyc sprzeciwu podlega karze grzywny, zgodnie z art. 342 ust. 1 ustawy Prawo Ochrony Środowiska.