Logo Urzędu Miejskiego w Wyśmierzycach

Unieważnienie otwartego konkursu ofert

Ocena 0/5

Zarządzenie Nr 109/2023
Burmistrza Wyśmierzyc
z dnia 20 października 2023 r.

w sprawie: unieważnienia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego Opieka Wytchnieniowa nad osobami z niepełnosprawnościami w Gminie Wyśmierzyce w ramach Programu OPIEKA WYTCHNIENIOWA – EDYCJA 2023

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40) oraz na podstawie art. 18a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz.571), zarządzam, co następuje:             

§ 1

Unieważnia się otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego Opieka Wytchnieniowa nad osobami z niepełnosprawnościami w Gminie Wyśmierzyce w ramach Programu OPIEKA WYTCHNIENIOWA – EDYCJA 2023, ogłoszony zarządzeniem nr 96/2023 Burmistrza Wyśmierzyc z dnia 28 września 2023 r. z uwagi na brak ofert.

§ 2

Informacja, o której mowa w § 1 podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie:

  1. w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Wyśmierzycach,
  2. na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Wyśmierzycach,
  3. na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Wyśmierzycach.

§ 3

Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierza się Zastępcy Burmistrza Wyśmierzyc.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem  podpisania.

Burmistrz Wyśmierzyc
Wojciech Sępioł

powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Dodaj komentarz

Spodobała Ci się informacja? Zostaw nam swoją opinię
- to dla Ciebie staramy się być najlepsi, a Twoje zdanie bardzo nam w tym pomoże!
Twoja ocena
Ocena (0/5)

Pozostałe
aktualności