UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Zrozumiałem

Wersja językowa

plenfrdeitrues

Menu

o 142192955154c0ec4f112bd

 

archbaner

 

new youtube

 

Facebook New Logo

 

rso

„Działaj lokalnie” gmina Wyśmierzyce

Edycja 2015

„Działaj lokalnie” to program Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowany przez Akademię Filantropii w Polsce oraz Ośrodek Działaj Lokalnie „Koalicja dla Młodych” Fundusz Lokalny Ziemi Białobrzeskiej, przy wsparciu finansowym samorządów gminnych.

Na terenie gminy Wyśmierzyce , w ramach programu „Działaj Lokalnie” są realizowane dwa projekty:

 • „Rodzina, ach, rodzina”- program  jest skierowany do uczniów PSP w Kostrzyniu
 • „Uśmiechnij się-miłośnicy śpiewu, tańca i kabaretu”- w projekcie biorą uczniowie Publicznego Gimnazjum w Wyśmierzycach

Projekty są realizowane w terminie od 1 kwietnia do 14 listopada 2015r.

dzialaj lokalnie 2015

Sołectwo Grzmiąca-Górki

Sołtys:

Elżbieta Serafin

Grzmiąca 47

Skład Rady Sołeckiej:

Dariusz Kałuża, Franciszek Sułecki, Jacek Budzik, Paweł Serafin, Krzysztof Borkowski

Sołectwo Jabłonna

Sołtys:

Bogusława Dobrowolska

Jabłonna  17

Skład Rady Sołeckiej:

Zbigniew Rek, Zenon Traczyk, Konrad Pająk

Sołectwo Korzeń-Klamy

Sołtys:

Marek Kacprzak

Korzeń  42

Skład Rady Sołeckiej:

Eugeniusz Gwiazdowski, Stanisław Sęk, Łukasz Kacprzak, Karolina Fołtyn, Bogdan  Kacperkiewicz, Jarosław Jagiełło

Sołectwo Kostrzyn

Sołtys:

Jerzy Niziołek

Kostrzyn  40

Skład Rady Sołeckiej:

Wiesław Milczarski, Monika Perendyk, Marek Miros, Mariusz Kościński, Krystyna Kosiec

Sołectwo Kozłów-Kiedrzyn

Sołtys:

Henryk Grotek

Kozłów 23

Skład Rady Sołeckiej:

Jolanta Warzecha, Wiesław Grotek,  Jan Szałas. Sławomir Nowakowski

Sołectwo Kożuchów

Sołtys:

Kazimierz Kośla

Kożuchów 20

Skład Rady Sołeckiej:

Ryszard Laskowski, Karol Kuźma, Janusz Aderek, Leon Łabędzki, Paweł Kacprzak 

Sołectwo Olszowa

Sołtys:

Sławomir Zgiep

Olszowa  4

Skład Rady Sołeckiej:

Wiesława Wodka, Mirosław Giedyk, Wacław Kossak

Sołectwo Paprotno

Sołtys:

Justyna Urbańczyk

Paprotno 19

Skład Rady Sołeckiej:

Munik Aneta, Strzylak Renata, Narożnik Stanisław, Cygański Dariusz, Gajda Robert

Sołectwo Redlin-Wólka

Sołtys:

Dorota Barszcz

Redlin  23

Skład Rady Sołeckiej:

Agnieszka Sitarek, Józef Żołciński, Stanisław Syta

Sołectwo Romanów

Sołtys:

Jerzy Zgiep

Romanów 4

Skład Rady Sołeckiej:

Sylwester Grotek, Piotr Narożnik, Katarzyna Chmielewska

Sołectwo Ulaski

Sołtys:

Adam Wrona

Ulaski Stamirowskie 1 C   

Skład Rady Sołeckiej:

Tadeusz Pacholczak, Andrzej Grotek, Waldemar Rajkowski, Agnieszka Jabłońska, Janusz Grotek

Sołectwo Witaszyn

Sołtys:

Paweł  Piwowar

Witaszyn 18

Skład Rady Sołeckiej:

Janik Andrzej, Żurawska Justyna,  Kawecki Sylwester, Małek Andrzej

 

PRAWO DO ŚWIADCZEŃ POMOCY SPOŁECZNEJ

Pomocy społecznej na zasadach określonych w Ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej( Dz.U. z 2015 r. poz. 163) udziela się osobom i rodzinom, w szczególności z powodu:

 1. ubóstwa
 2. sieroctwa
 3. bezdomności
 4. bezrobocia
 5. niepełnosprawności
 6. długotrwałej lub ciężkiej choroby
 7. przemocy w rodzinie
 8. potrzeby ochrony ofiar handlu ludźmi
 9. potrzeby ochrony wielodzietności lub macierzyństwa
 10. bezradności w sprawach opiekuńczo – wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych i wielodzietnych
 11. braku umiejętności w przystosowaniu do życia młodzieży opuszczającej placówki opiekuńczo – wychowawcze
 12. trudności w integracji osób, które otrzymały status uchodźcy
 13. trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego
 14. alkoholizmu lub narkomanii
 15. zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej
 16. klęski żywiołowej lub ekologicznej

Prawo do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej mają osoby i rodziny, które spełniają kryterium dochodowe przy jednoczesnym wystąpieniu, co najmniej jednej z wyżej wymienionych w punktach 1-16 okoliczności.

Dochód netto z miesiąca poprzedzającego datę złożenia wniosku nie może przekroczyć kwoty:

 1. 634 zł – na osobę samotnie gospodarującą,
 2. 514 zł – na osobę w rodzinie.
 3. 288 zł – wslaźnik z ha

Do dochodu nie wlicza się jednorazowego pieniężnego świadczenia socjalnego, wartości świadczeń w naturze, świadczenia przysługującego osobie bezrobotnej na podstawie przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, zasiłku celowego, pomocy materialnej mającej charakter socjalny lub motywacyjny, przyznawanej na podstawie przepisów o systemie oświaty.

W razie wystąpienia dysproporcji między wysokością dochodu udokumentowanego przez Ciebie i Twoją rodzinę, a rzeczywistą sytuacją majątkową stwierdzoną przez pracownika socjalnego, osoba upoważniona do wydawania decyzji administracyjnych może odmówić przyznania świadczenia z pomocy społecznej.

Przyznanie świadczenia musi być poprzedzone przeprowadzeniem wywiadu rodzinnego (środowiskowego) w Twoim miejscu zamieszkania, stałego pobytu lub czasowego pobytu. Dlatego też zgłosi się do Ciebie pracownik socjalny, który przeprowadzi z Tobą rozmowę, pozwalającą na dokonanie oceny Twojej sytuacji życiowej, występujących problemach i zakresu potrzeb. W świetle obowiązujących przepisów dotyczących pomocy społecznej rodzina – to osoby spokrewnione lub niespokrewnione, pozostające w faktycznym związku, wspólnie zamieszkujące i gospodarujące. Dlatego pracownik socjalny będzie pytał nie tylko o informacje związane z Tobą, ale również o osoby wspólnie z Tobą zamieszkujące i gospodarujące. Pracownik socjalny oprócz danych dotyczących posiadanych źródeł dochodów, sytuacji zawodowej, zdrowotnej, rodzinnej może domagać się od Ciebie złożenia oświadczenia o posiadanym stanie majątkowym. Odmowa złożenia takiego oświadczenia może być podstawą do odmowy przyznania świadczenia.

Pamiętaj. Wszystkie informacje, jakie powierzysz pracownikowi socjalnemu podczas waszych rozmów objęte są tajemnicą służbową i mogą być wykorzystane jedynie do celów pomocy społecznej. W postępowaniu o przyznanie świadczeń pracownik kieruje się przede wszystkim dobrem osób korzystających z pomocy i ochroną ich dóbr osobistych.

Pamiętaj. Zgodnie z przepisami Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego obowiązek dostarczania środków utrzymania, a w miarę potrzeby także środków wychowania (obowiązek alimentacyjny) obciąża krewnych w linii prostej. Dlatego też pracownik socjalny może przeprowadzić lub zlecić innemu Ośrodkowi przeprowadzenie wywiadu środowiskowego u najbliższej rodziny w celu ustalenia możliwości pomocy zarówno materialnej jak i usługowej, w częściach odpowiadających ich możliwościom zarobkowym.

FORMY ŚWIADCZEŃ

Świadczenia pieniężne

 • Zasiłek stały

Przysługuje pełnoletniej osobie samotnie gospodarującej, niezdolnej do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnej do pracy, jeżeli jej dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej; pełnoletniej osobie pozostającej w rodzinie, niezdolnej do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnej do pracy, jeżeli jej dochód, jak również dochód na osobę w rodzinie są niższe od kryterium dochodowego na osobę w rodzinie.

Kwota zasiłku stałego nie może być niższa niż 30 zł miesięcznie.

 • Zasiłek okresowy

Przysługuje w szczególności ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie, możliwość utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego: osobom samotnym, których dochody są niższe od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej lub rodzinie, jeżeli dochód jest niższy od kryterium dochodowego rodziny.
Okres, na jaki Ośrodek przyznaje zasiłek zależy od okoliczności sprawy.

 • Zasiłek celowy, specjalny celowy

Może być przyznany w celu zaspokojenia niezbędnej potrzeby bytowej w szczególności na pokrycie całości lub części kosztów zakupu żywności, leków, leczenia, opału, odzieży, drobnych remontów i napraw w domu, a także na koszty pogrzebu.
W szczególnie uzasadnionych przypadkach osobie lub rodzinie o dochodach przekraczających kryterium dochodowe może być przyznany:
– specjalny zasiłek celowy w wysokości nie przekraczającej odpowiednio kryterium osoby samotnie gospodarującej lub rodziny, który  nie podlega zwrotowi
– zasiłek celowy lub pomoc rzeczowa pod warunkiem zwrotu części lub całości kwoty zasiłku lub wydatków na pomoc rzeczową.

Świadczenie niepieniężne

 • Praca socjalna

Świadczona jest na rzecz poprawy funkcjonowania osób i rodzin w ich środowisku społecznym bez względu na kryterium dochodowe. Prowadzona jest w celu rozwinięcia i wzmocnienia aktywności i samodzielności życiowej osób. Praca socjalna może być prowadzona w oparciu o kontrakt socjalny. W pracy socjalnej wykorzystuje się metody i techniki, które nie naruszają godności osoby i jej prawa do samostanowienia.

 • Poradnictwo specjalistyczne

Poradnictwo specjalistyczne, prawne, psychologiczne i rodzinne świadczone jest osobom, które mają trudności lub wykazują potrzebę wsparcia w rozwiązywaniu swoich problemów życiowych bez względu na posiadany dochód.

 • Interwencja kryzysowa

Stanowi zespół działań podejmowanych na rzecz osób i rodzin, w tym rodzin dotkniętych przemocą, tak, aby zapobiegać powstawaniu lub pogłębianiu się dysfunkcji. Jest niezależna od dochodu. W ramach interwencji udziela się w szczególności poradnictwa oraz schronienia, przyznania niezbędnego ubrania jak również gorącego posiłku.

 • Dożywianie dzieci w szkołach
 • Usługi opiekuńcze

Osobie samotnej, która z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy innych osób, a jest jej pozbawiona, przysługuje pomoc w formie usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych. Usługi opiekuńcze obejmują pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych,  opiekę higieniczną, zaleconą przez lekarza pielęgnację oraz, w miarę możliwości, zapewnienie kontaktów z otoczeniem. Specjalistyczne usługi opiekuńcze są to usługi dostosowane do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności, świadczone przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem zawodowym. Ośrodek pomocy społecznej, przyznając usługi opiekuńcze, ustala ich zakres,  okres i miejsce świadczenia. Rada Gminy określa, w drodze uchwały, szczegółowe warunki przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi,  oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również tryb ich pobierania.

CO POWINIENEŚ WIEDZIEĆ

Osoby i rodziny korzystające z pomocy społecznej zobowiązane są do współdziałania z pracownikiem socjalnym w rozwiązywaniu ich sytuacji życiowej.

Brak współdziałania z pracownikiem socjalnym w rozwiązywaniu trudnej sytuacji życiowej, odmowa zawarcia kontraktu socjalnego, niedotrzymanie jego postanowień, nieuzasadniona odmowa podjęcia zatrudnienia, innej pracy zarobkowej przez osobę bezrobotną, odmowa wykonywania prac społecznie użytecznych lub odmowa podjęcia leczenia odwykowego w zakładzie lecznictwa odwykowego przez osobę uzależnioną mogą stanowić podstawę do odmowy przyznania świadczenia, uchylenia decyzji o przyznaniu świadczenia lub wstrzymanie świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej.

W przypadku stwierdzenia marnotrawienia przyznanych świadczeń, ich celowego niszczenia lub korzystania niezgodnie z przeznaczeniem bądź marnotrawienia własnych zasobów finansowych  może nastąpić ograniczenie świadczenia, odmowa ich przyznania lub przyznanie w formie świadczeń niepieniężnych.

Rezerwat "Sokół"

   

Zarządzeniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie rezerwatu przyrody "Sokół" zwiększono jego obszar o powierzchnię 329,83 ha. Jeśli przed powiększeniem jego powierzchnia wynosiła 110,65 ha to obecnie stanowi obszar chroniony lasu o łącznej powierzchni 440,48 ha co sprawia, że tym samym awansował na pierwsze miejsce pod względem powierzchni wśród wszystkich utworzonych w regionie rezerwatów. Jeśli przyjąć, że najmniejszy park narodowy w Polsce może liczyć zaledwie 1000 ha to należy uznać, że jesteśmy już blisko. Las

Sokół położony jest na terenie gmin Wyśmierzyce i Nowe Miasto, w powiatach białobrzeskim i grójeckim, w województwie mazowieckim, w tym 337,21 ha leży na terenie gminy Wyśmierzyce w powiecie białobrzeskim, a 103,27 ha leży na terenie gminy Nowe Miasto w powiecie grójeckim. Zarządzenie dostępne jest na stronach bip RDOŚ w Warszawie (CZYTAJ TU), na stronach 31 i 32 prezentowana jest mapka. Rezerwat jest dwuczęściowy, przedzielają go grunty wsi Gostomia. Sokół położony jest na południowym skraju doliny Pilicy, i został powołany do ochrony naturalnych bardzo zróżnicowanych siedlisk wilgotnych z niezwykle rzadkim w Polsce olsem jesionowym Zarządzeniem Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 25 stycznia 1995 r.

 Rezerwat  "Borowina"

                                 Na terenie gminy w najbliższym czasie planuje się utworzenie nowego rezerwatu przyrody "Borowina".  Projektowany rezerwat będzie obejmował powierzchnię 318,18 ha .  Pod względem administracyjnym rezerwat będzie położony na terenie gmin: Nowe Miasto nad Pilicą, Białobrzegi oraz Wyśmierzyce w miejscowości Ulaski.  Przedmiotem ochrony będzie fragment doliny rzeki Pilicy najmniej przekształcony w całym jej obszarze.  Chronione będą rzadkie gatunki roślin i zwierząt w tym stanowisko bociana czarnego. 

Spotkania Zespołu odbywają się w budynku Miejsko –Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wyśmierzycach nie rzadziej niż raz na trzy miesiące. Zespół Interdyscyplinarny tworzy Grupy Robocze do prac z poszczególnymi rodzinami, wobec których wszczęto procedurę Niebieskiej Karty. Działania Zespołu Interdyscyplinarnego oraz utworzonych Grup Roboczych skierowane są do rodzin znajdujących się w kryzysie i dotkniętych problemem przemocy. Działania te skierowane są na rozwiązanie konkretnego problemu. Celem głównym Zespołu Interdyscyplinarnego jest efektywna współpraca instytucji i organizacji na rzecz zapobiegania i zwalczania przemocy w rodzinie. Celami szczegółowymi są:

 • pomoc osobom, rodzinom, grupom problemowym i środowiskom dysfunkcyjnym w przezwyciężaniu ich problemów,
 • efektywne podejmowanie działań pomocowych i interwencyjnych w momencie zaistniałego problemu,
 • współdziałanie z innymi podmiotami przy rozwiązywaniu problemu i przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie,
 • rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielenia pomocy w środowisku lokalnym.

 BIP

Burmistrz zaprasza

 Burmistrz Wyśmierzyc
Marek Bielewski
Przyjmuje interesantów
w sprawach skarg i wniosków
w poniedziałek
w godzinach 7.00-11.00

Urząd Miejski w Wyśmierzycach

ul. Adama Mickiewicza 75
26-811  Wyśmierzyce
tel: 48 615 70 03
fax 48 615 70 03 wew 118
umwysmierzyce@wysmierzyce.pl

Pogoda na dziś

Zobacz rowież

500

 

portalmapowy

 

o 1463646673573d79d115671

 agromarket

 

 

biblioteka logoparafia  o 146277866057303b2413d78  o 142235871754c778bd2fb00
 pspwysmierzyce  o 145985055857038d3e9cca2  o 142235849754c777e149b8d  logo lokalna grupa dzialania zapilicze1